MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)


MOITหลักฐานที่ต้องตรวจองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink เอกสาร
MOIT 18 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ
และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น
MOIT 18.1
MOIT 18 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ที่ได้จากข้อ MOIT 17
MOIT 18.2
MOIT 18 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT 18.3
MOIT 18 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 18.4

You missed