MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink เอกสาร
MOIT 17 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
MOIT 17.1
MOIT 17 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
MOIT 17.2
MOIT 17 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 17.3
MOIT 17 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100
MOIT 17.4
MOIT 17 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17.5

ไตรมาสที่ 4

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink เอกสาร
MOIT 17 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
MOIT 17.1
MOIT 17 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101)
MOIT 17.2
MOIT 17 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17.3

You missed