MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink เอกสาร
MOIT121. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ
และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT12.1
MOIT122. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูล
ประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด
MOIT12.2

MOIT123. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12.3
MOIT124. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12.4

ไตรมาสที่ 4

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink เอกสาร
MOIT1211. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการ
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5.
ตามที่หน่วยงานกำหนด
MOIT12.1
MOIT122. มีรายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
MOIT12.2
MOIT123. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12.3

You missed