รายละเอียดhttps://drive.google.com/file/d/1J7MGItmbZkFa76uUGx3vbNqG5BBl7xx7/view?usp=sharing

You missed