ระบบ ITA ปีงบประมาณ 2566

ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกัรการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

You missed